Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

10:09
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viaiblameyou iblameyou
10:09
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viaiblameyou iblameyou
10:09
- To Ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viaiblameyou iblameyou
10:08
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia via000monnnn066 000monnnn066
10:07
5263 9915
Reposted fromLittleJack LittleJack via000monnnn066 000monnnn066
10:07
10:06
1182 c485
Reposted fromowlmarcia owlmarcia via000monnnn066 000monnnn066
10:06
10:05
6181 83be 500
10:05
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss via000monnnn066 000monnnn066
10:02

My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.

— Tove Jansson "Pamiętniki Tatusia Muminka"
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaiblameyou iblameyou
10:02
5259 bbc1 500

vaticanrust:

Joy Division

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
10:02
Reposted fromjasminum jasminum via000monnnn066 000monnnn066
10:02
6037 b567 500
Reposted fromdivi divi via000monnnn066 000monnnn066
10:02
9194 c535 500
Reposted frommisterpeter misterpeter
10:01
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise via000monnnn066 000monnnn066
10:01
10:01
3507 d137 500
Hydrologia
Reposted fromkopytq kopytq viaiblameyou iblameyou
10:00
1550 7f70
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaiblameyou iblameyou
10:00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl