Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

18:36
0966 7e7d 500
Reposted fromfam fam viademolza demolza
18:34
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka via000monnnn066 000monnnn066
18:31
4491 9d41 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
18:31
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viaiblameyou iblameyou
18:25
4199 a079 500
Reposted fromsunlight sunlight via000monnnn066 000monnnn066
18:24
5541 a887
Reposted fromtwice twice viaiblameyou iblameyou
18:24
6707 88eb
Reposted fromtwice twice via000monnnn066 000monnnn066
18:24
2157 c88d
18:24
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

March 10 2017

22:31
   spokój ma kształt Twoich ramion  
Reposted frompunkahontaz punkahontaz vialubie-lato lubie-lato

March 07 2017

23:33
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viasmirek smirek
23:32
6485 f588
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmirek smirek

May 17 2015

14:31
14:18
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaSzymonyeee Szymonyeee
14:18
14:17
8215 266c 500

bkrby8036:

bonofosho:

bromancing-the-stone:

The most ignored words in the world.

aka don’t be a dick

it’s the same message and yet we have had wars about religions for hundreds of years

Reposted fromsurprisebuttspecks surprisebuttspecks viamrsk mrsk
14:16
5875 b03d

💎

Reposted fromKiro Kiro viaiblameyou iblameyou
14:15
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaiblameyou iblameyou
14:06
0279 d8cb 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaOFFka OFFka
14:06
1789 0bed
Reposted frompalegirls palegirls viaOFFka OFFka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl