Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

12:39
2847 add6
Reposted fromGIFer GIFer viasmirek smirek
12:39
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viasmirek smirek
12:34
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 31 2017

19:09
0091 302b 500

The Central Nervous System, containing the brain and spinal cord.

Reposted fromdoyoulike doyoulike viamisterpeter misterpeter
19:07
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft via00monnn066 00monnn066
19:04
19:01
7535 9822
Reposted fromSuuoon Suuoon viasmirek smirek
19:00
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis viasmirek smirek
19:00
5896 a8f4
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viasmirek smirek
19:00
19:00
B is for Broccoli
Reposted fromdhoop dhoop viasmirek smirek
18:57
7254 9d2f
Reposted fromrivela rivela viamisterpeter misterpeter
18:56
2214 b122
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu vialubie-lato lubie-lato
18:56
7254 f2f6 500
Reposted frommisssomething misssomething vialubie-lato lubie-lato
18:55
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vialubie-lato lubie-lato
18:55
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialubie-lato lubie-lato
18:54
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie vialubie-lato lubie-lato
18:53
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaVillentretenmerth Villentretenmerth
18:52
4663 0c83 500
my next life
Reposted fromstonerr stonerr viademolza demolza
18:51
5208 9bf2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl